Privacyreglement motiveren tot leren

Op basis van de regelgeving omtrent waarborgen van de privacy van klanten en de desbetreffende informatie/vereisten hierover ontvangen middels autoriteitpersoonsgegevens is het volgende privacy-protocol opgesteld:

Aangaande verwerking:

Al het personeel dat zich zal bezighouden met de verwerking van persoongegevens, is op de hoogte van de bepalingen vanuit het privacyreglement. De verwerking van de persoonsgegevens zal ten tijde van alle handelingen uiterst zorgvuldig gebeuren. De gegevens zijn tijdens de verwerking enkel beschikbaar en inzichtelijk voor de verwerker.

Aangaande verstrekking gegevens:

Gegevens zullen alleen verstrekt worden aan de klant zelf en partners die hiertoe bevoegd zijn. Een lijst hiervan is op te vragen bij het personeel. Dit zal altijd in overleg met de klant zijn. Personeel tekent hier een geheimhoudingsplicht voor en zal op geen enkele andere wijze dan voorgeschreven, gegevens verstrekken.

Aangaande beveiliging gegevens:

Er zal te allen tijde zorgvuldig met de persoonsgegevens worden omgegaan. De gegevens zullen tijdens  de verwerking enkel inzichtelijk zijn voor de verwerker. Hierna zullen de gegevens in een afgesloten ruimte worden bewaard.

Vernietigen van gegevens:

2 jaar na afronden van de cursus zullen de gegevens van de desbetreffende klant worden vernietigd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven zeven jaar bewaard.

Mochten er nog aanvullende vragen zijn, zijn wij bereikbaar via:

jeroen@motiverentotleren.nl
0630467607